Showing: 11 - 11 of 11 RESULTS

“ฟิลเลอร์ที่ดีที่สุด” หรือ “ไขมัน” เลือกฉีดอะไรดีกว่ากัน

การฉีดฟิลเลอร์หรือไขมันต่างก็มีผลลัพธ์โดยรวมช่วยให้มีรูปหน้าที่สวยงามได้ตามต้องการแต่จะเลือกฉีดตัวไหนดี ฟิลเลอร์ที่ดีที่สุด หรือไขมันมีคำตอบ